Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Laatst gewijzigd op: 7-7-2016

Artikel 1. Definities

Gallantandmore.nl: Eenmanszaak gevestigd te Nijmegen

Gastheer: Het product van Gallantandmore.nl, gevestigd te
Nijmegen

www. Gallantandmore.nl: De website waarop de diensten worden aangeboden

Opdrachtgever: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een opdracht door
Gallant & more laat uitvoeren

Opdracht: Het organiseren en uitvoeren, van evenementen, feesten
,congressen, openingen, partijen, recepties en andere activiteiten door Gallant & More.

Offerteformulier: Een door Gallant & More aan de opdrachtgever middels www.gallantandmore.nl aangeboden formulier, waarop de opdrachtgever zelf de locatie, datum, start van de opdracht en de benodigde uren aan kan aangeven.

Urenverantwoording: Aangeboden formulier door Gallant & More waarop de opdrachtgever het aantal gewerkte uren van de gastheer door Gallant & More vermeldt na afloop van de opdracht.

Uitvoerdatum De datum waarop de dienst verleend zal worden door Gallant & More

Artikel 2. Opdrachten
De opdrachtgever kan opdrachten 24 uur per dag, 7 dagen per week plaatsen op www.gallantandmore.nl . Een opdracht dient tenminste twee werkdagen voorafgaand aan de uitvoerdatum geplaatst te worden. Gallant & More kan niet garanderen dat opdrachten, minder dan twee dagen voor de uitvoerdatum uitgevoerd kunnen worden. U krijgt hierover telefonisch contact.

Artikel 3. Offertes en boekingen

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en boekingen tussen Gallant & More en de opdrachtgever voor zover deze betrekking hebben op opdrachten en voor zover partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

3.2 Gallant & More is niet gebonden aan algemene voorwaarden, gehanteerd door de opdrachtgever indien en voor zover die afwijken van de algemene voorwaarden van Gallant & More

3.3 Alle offertes, ongeacht de wijze waarop deze worden gedaan zijn vrijblijvend.

Artikel 4. Overeenkomst en invulling opdracht

4.1 Indien de opdrachtgever de offerte, na goedkeuring, door middel van een link naar de daadwerkelijke boeking, zal de offerte als overeenkomst gelden.

4.2 Indien de opdracht minder of langer duurt dan in de offerte aangegeven, is Gallant & More niet gebonden een deze prijsopgave, welke is aangeboden in de offerte.

Artikel 5. Prijs opdracht en duur van de opdracht

5.1 De werkelijk gewerkte uren door de gastheer worden nader overeengekomen door de opdrachtgever en Gallant & More.

5.2 De uren worden verwerkt op de urenverantwoording, welke zowel door de opdrachtgever als
Gallant & More moet worden ondertekend.

5.3 Mochten er meer uren worden gewerkt dan overeengekomen in de offerte, dan wordt de prijs naar evenredigheid verhoogt.

5.4 Indien er minder dan vier uren word gewerkt door de gastheer, zal er ten alle tijden minimaal vier uren worden gerekend door Gallant & More.

Artikel 6. Annulering van de opdracht

6.1 Indien de opdrachtgever een opdracht annuleert, is de opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd aan Gallant & More. De schadevergoeding dient men te betalen indien men de opdracht annuleert bij minder dan 24 uur voorafgaande aan de opdracht. Er zal dan 20%
schadevergoeding moeten worden betaald als percentage van de totale kosten, overeengekomen middels de offerte.

6.2 De annulering dient via de email te gebeuren, waarbij het tijdstip van ontvangst van de email als tijdstip van annuleren zal gelden.

Artikel 7. Facturering en Betalingen

7.1 Zodra de urenverantwoording is ingevuld en door de opdrachtgever & Gallant & More is ondertekend, kan er aan de hand daarvan een factuur worden opgemaakt

7.2 Hierna kan in de lid 1 benoemde urenverantwoording niet meer worden gewijzigd.

7.3 De opdrachtgever is verplicht de urenverantwoording in te vullen en te ondertekenen tezamen met Gallant & More. Er zal een kopie worden overhandigd van de urenverantwoording aan de opdrachtgever.

7.4 Indien er niet word voldaan aan bovenstaande leden van artikel 7, heeft Gallant & more het recht om de facturering op te maken aan de hand van de bekende feiten.

7.5 De opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke factuur van Gallant & More binnen 14
dagen na factuurdatum te voldoen. De betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting, schuldvernieuwing of enige andere rechtshandeling die de betalingsverplichting van de opdrachtgever zou kunnen beperken of teniet doen. Betaling geschiedt door storting van het bedrag op een door Gallant & More aangegeven bankrekening onder vermelding van het factuurnummer. Wanneer de opdrachtgever zich niet houd aan de hierboven gestelde betalingstermijn brengt Gallant & More de wettelijk vastgestelde rente in zoals omschreven in artikel 6:119a BW.

7.6 Buitengerechtelijke kosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd indien en zodra deze in verzuim is, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Deze kosten worden forfaitaire vastgesteld op 2 punten van het zogenaamde
liquidatietarief dat door de rechterlijke instanties wordt gehanteerd en dat van toepassing is op het opeisbare bedrag.

7.7 Indien er klachten zijn over de facturering, zal dit niet de betalingen opschorten.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 Gallant & More is niet aansprakelijk voor schade die een gevolg zijn van het handelen of nalaten van de gastheer, tenzij er opzet of grove schuld aan te wijten viel.

8.2 De opdrachtgever dient zich te verzekeren voor deze gevallen van schade.

8.3 Indien er sprake is van schade en Gallant & More hierover word aangesproken, zal de opdrachtgever Gallant & More hiervoor vrijwaren op grond van lid 8.2

Artikel 9. Kleding, kleedruimte en eten/drinken

9.1 Gallant & More heeft een standaard outfit. De gastheer draagt een smoking, overhemd, vlinderdas, lakschoenen en een pantalon.

9.2 Indien de opdrachtgever een andere outfit wenst, zal de opdrachtgever deze kosteloos moeten aanleveren. Uiteraard moet er rekening worden gehouden met de outfit, daar deze niet als onzedelijk kan worden aangezien.

9.3 De opdrachtgever dient in alle redelijkheid de gastheer te voorzien van alcoholvrije dranken en maaltijden op de gebruikelijke tijden.

9.4 De opdrachtgever is verplicht een afsluitbare ruimte aan te bieden, waar de gastheer zich in alle privacy kan omkleden. Daarnaast zal de opdrachtgever ervoor zorgdragen dat alle eigendommen van de gastheer veilig kunnen worden opgeborgen.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Gallant & More is niet aansprakelijk voor schade die ten gevolge van overmacht wordt veroorzaakt ten nadelen van de opdrachtgever , wanneer de opdracht niet of gedeeltelijk door kan gaan.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan: ernstige natuurverschijnselen zoals overstromingen, storm, of noodweer. Daarnaast kunnen er door files binnen het verkeer, stakingen, stopzetten van gas-water-licht en andere onvoorziene situaties niet aan de opdracht of gedeeltelijk worden voldaan.

10.3 Op het moment dat er sprake is van overmacht is Gallant & More niet aansprakelijk voor de kosten die door een gedeeltelijke of algehele ontbinding van de overeenkomst ontstaan.

Artikel 11. Reiskostenvergoeding en parkeergelegenheid

11.1 Gallant & More regelt zelf het vervoer naar de opdracht, tenzij dit anders is overeengekomen.

11.2 Er zal per gereden kilometer een vergoeding worden berekend vanaf Tilburg, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Deze reiskosten zullen gefactureerd worden.
11.3 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat er parkeergelegenheid is, waar de gastheer kosteloos kan parkeren. Indien dit niet kosteloos kan worden gerealiseerd, zijn de kosten voor de opdrachtgever en zullen deze worden gefactureerd.

Artikel 12. Intellectuele eigendom en auteursrechten

12.1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Gallant & More zich de rechten en bevoegdheden voor die Gallant & More toekomen op grond van de Auteurswet.

12.2 Alle door Gallant & More gemaakte stukken, zoals teksten, overeenkomsten, ontwerpen, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder uitdrukkelijk voorafgaande toestemming van Gallant & More worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van andere derden partijen gebracht.

Artikel 13. Geschillen

13.1 Op alle overeenkomsten met Gallant & More is het Nederlands recht van toepassing

13.2 In geval van een geschil tussen Gallant & More en de opdrachtgever is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd en wel de rechter die jurisdictie heeft over de standplaats van Gallant & More.